Peperomia Argyreia - Watermelon Begonia

Peperomia Argyreia - Watermelon Begonia

July 01, 2019

Continue Reading

Hypoestes Phyllostachya - Polka Dot Plant

Hypoestes Phyllostachya - Polka Dot Plant

June 19, 2019

Continue Reading


Monkey Mask Monstera

Monkey Mask Monstera

June 10, 2019

Continue Reading

Dracaena - Dragon Palm

Dracaena - Dragon Palm

May 08, 2019

Continue Reading


The Fabulous String of Pearls

The Fabulous String of Pearls

February 25, 2019

Continue Reading

Golden Pothos - The Best Houseplant?

Golden Pothos - The Best Houseplant?

February 06, 2019

Continue Reading


Monstera Deliciosa - Cheese Plant

Monstera Deliciosa - Cheese Plant

January 23, 2019

Continue Reading

Curly Locks Cactus - Epiphyllum

Curly Locks Cactus - Epiphyllum

October 24, 2018

Continue Reading


Ssssssssnake Plant

Ssssssssnake Plant

October 03, 2018

Continue Reading

Aloe Vera Plant

Aloe Vera Plant

August 15, 2018

Continue Reading


The Health Benefits of Gardening

The Health Benefits of Gardening

August 08, 2018

Continue Reading

Bonsai Trees

Bonsai Trees

July 30, 2018

Continue Reading